NAI Studio for Unsolicited Architecture

Open Source City

The Cloud Collective takes part in the Studio For Unsolicited Architecture, Design & E-Culture, a research programme by SFA / NAI.

We are researching the properties of existing spatial and urban organizations to generate solutions to urgent problems, redefining the city commons and creating relevant implementations of architectural design.

WE HAVE LAUNCHED OSCITY

Publieke presentatie op 21 maartPublieke presentatie op 21 maart

by: Mark on 2013-02-16

Publieke presentatie op 21 maart

Alle geïnteresseerden in OSCity en de Studio for Unsollicited Architecture zijn van harte uitgenodigd op de publieke presentatie en officiële lancering van ons platform op 21 maart.
Het belooft een mooie avond te worden, niet alleen voor ruimtelijke professionals maar voor alle Nederlanders die meer willen weten van- en doen met ons land. Meld je hier aan op de website van het Nieuwe Instituut

Kantorenleegstand previewKantorenleegstand preview

by: Mark on 2013-02-10

Kantorenleegstand preview

Zie hieronder enkele eerste plots van de datasets waarmee we de leegstand problematiek inzichtelijk gaan maken en oplossingen kunnen gaan voorstellen.


Kantoor aanbod in Nederland

De afbeeldingen tonen het online aanbod van de twee grootste makelaar websites gekoppeld aan de basis administratie gebouwen (BAG) van het Kadaster dat alle panden van Nederland bevat. Zwart gekleurde panden is kantooraanbod, grijs zijn panden met (gedeeltelijke) kantoorfunctie.

Kantoor aanbod in Amsterdam

De cijfers zijn nog onder sterk voorbehoud: 17.679 beschikbare kantoren in 12.805 panden van in totaal 17.657.994 vierkante meter. Niet alle kantoren die te koop of te huur staan, zijn natuurlijk leeg. Volgens diverse bronnen is de huidige leegstand zo'n 5 - 8 miljoen. Anticipeert het kantorenaanbod op nog komende leegstand?

Nogmaals: gelieve geen enkele conclusies te trekken over deze kaarten en cijfers! We gaan komende tijd onderzoek doen naar de hardheid van deze cijfers, maar bovenal naar interessante oplossingsrichtingen.

Kantooraanbod in het OSCity platform
read more
OSCity online platform betaOSCity online platform beta

by: Mark on 2013-01-15

OSCity online platform beta

Part of the goal of the project is to launch an online platform that will make spatial data highly accessible and tell some stories on its application to better communal values of spatial organization. Please read further to discover more..

The platform will feature almost all currently available Dutch (open) spatial data sets ranging from demographics to topology, from build environment to amenities, from infrastructure to energy consumption.

Westland
All greenhouses in the West

All this data is accessible through a query system that allows keywords but also quantitative criteria. So you cannot only explore the age of inhabitants of an area but also see where all people from a certain age are living.

Creating new bottom-up gardens
Finding locations for bottom-up gardening by combining gardening minded people (age > 55 ;-]) and underdeveloped grounds

We think that all this data can be combined to tap further into the wealth of this data. So the platform allows for combinations of datasets. If you are looking for locations that combine both undeveloped land and certain income or age levels these sets can be combined to generate a heatmap to pinpoint these areas.
It is amazing how much detailed information is available on the Netherlands – and one important part of OSC is to empower everybody to generate insights and projects from it as they so choose.

But one important chance of the availability of this broad spectrum of data is that it can generate perspectives that transcend interests of different stakeholders. Behind the openness of data lies the intuition that by sharing one generates more wealth than keeping it locked up. This will also apply to that which the data describes: in our case space and cities in particular.

People living together create value - on that principle countries and cities are founded. Above all OSCity explores why and how this happens and by recentering urbanism and architecture on this principle discover new ways to research, optimize and make cities.

Patterns of common value
Patterns of common value
read more
Patronen van zelforganisatiePatronen van zelforganisatie

by: Gerjan on 2012-12-12

Patronen van zelforganisatie

Op uitnodiging van Studio Placemakers hebben we Open Source City gepresenteerd aan FLX, het platform voor conceptontwikkeling, inspiratie en creativiteit van woningcorporatie Ymere. We hebben laten zien hoe open data een rol kunnen spelen om zelforganisatie makkelijker te maken.

Ten eerste kan het dienen als ondersteuning bij beleidsbeslissingen. In een verhaal over zelforganisatie klinkt dit paradoxaal, maar initiatief van bewoners is vaak gebaat bij een goede steun in de rug vanuit gemeente en corporaties. Het wordt dan op een bepaalde plek gestimuleerd met als doel een buurt te verbeteren. Zo'n organisatie met institutionele steun richt zich vaak op het bouwen van sociale netwerken die nog ontbreken op die plek. Op deze manier trekt het een ander publiek naar die plek dan dat er oorspronkelijk aanwezig is.

De Dichterlijke Vrijheid
Dit zie je heel duidelijk bij De Dichterlijke Vrijheid. De gemeente Rotterdam heeft in Spangen een blok met verpauperde panden opgekocht en vervolgens tegen zeer lage prijs aangeboden. De voorwaarde was wel dat de toekomstige bewoners een groot deel van de renovatie zelf zouden uitvoeren vanuit een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Zo trok het project de geliefde jonge creatievelingen met een hoger inkomen.

Spangen leeftijden
Op de kaarten valt die leeftijd niet zo op, vooral omdat Spangen al een jongere bevolking dan gemiddeld heeft. Blauw betekent hier een lage leeftijd, rood een hoge.

Spangen inkomen
Maar je kan het vernieuwde woonblok direct aanwijzen als je kijkt naar inkomens. Blauw betekent laag inkomen, rood is hoog inkomen.

Spangen afkomst
En hetzelfde geldt als je de kaart tekent voor afkomst van de bewoners. Rood betekent een hoger aandeel bewoners van niet-westerse afkomst.

Er wordt gehoopt dat de nieuwe bewoners met hun contacten en activiteiten een uitstraling hebben op de hele wijk. Zelforganiserend vermogen wordt zo als het ware geïmporteerd ten koste van de oorspronkelijke inwoners van Spangen. Hoewel vaak aangehaald, is dit uiteraard geen voorbeeld van spontaan bewonersinitiatief. We kunnen de toekomstige ontwikkeling van Spangen wel volgen om te zien of er sprake is van een 'inktvlekwerking'.

Deze kaart zijn nog erg analytisch van aard; ze laten zien wat de eigenschappen van een bepaalde plek zijn. Ze kunnen volgens ons ook gebruikt worden om potentieel spontaan initiatief te ontdekken. Intuïties voor dergelijk 'sociaal' marktonderzoek kunnen snel getest worden door te zoeken naar correlaties tussen verschillende informatielagen. Deze kaarten kunnen namelijk ook gebruikt worden om te zien waar een bepaalde doelgroep is: dus, als je weet dat ergens een bepaalde doelgroep woont, dan kan je proberen om te bedenken waar zij zich voor zouden willen inzetten. Waar hebben ze zelf interesse in of belang bij? Is het mogelijk om deze ietwat passieve meerderheid te vinden en te activeren?

Als voorbeeld hebben we in Amsterdam gekeken waar relatief veel mensen rond de pensioenleeftijd wonen en waar in hetzelfde gebied perkjes, plantsoentjes en parken zijn. Wij hebben een hunch dat hier mogelijkheden liggen voor een actiever beheer door omwonenden.

Amsterdam vutters

Amsterdam groen

Als je die twee kaarten over elkaar heen legt, krijg je een beeld van zo'n gedeeld belang. Je ziet dat bij Diemen, Duivendrecht en in Betondorp veel mogelijk is. En ook bij het Frankendaelpark en in het westen net binnen de ring.

Amsterdam zelfbeheer

Inzicht in deze informatie en de gedachte dat een belang gedeeld wordt met buurtgenoten kan zomaar dat kleine zetje zijn waardoor iemand daadwerkelijk actie onderneemt.
read more
over de commonsover de commons

by: Gerjan on 2012-11-18

over de commons

Min I&M in de structuurvisie infrastructuur en ruimte:

"Verstedelijkings- en landschapsbeleid laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten"

Gemeenten hebben onvoldoende capaciteiten of kennis in huis om het ruimtelijk relevante beleid te waarborgen.
Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kunnen alleen belanghebbenden nog beroep aantekenen.
Er is veel kennis- en informatieachterstand van burgers ten opzichte van beleidsmakers.

Enerzijds zijn verschillende overheden op dit moment grootschalig informatie openbaar aan het maken, kennis die eerder was voorbehouden aan specialisten en beleidsmakers. Anderzijds worden steeds meer verantwoordelijkheden door het Rijk naar beneden doorgeschoven onder het mom van decentralisatie. Daarbij is het eigenlijk al niet eens de vraag of dit een ideologische overweging is of dat het voortkomt uit budgettaire overwegingen...

Veel gemeenten hebben nu bijvoorbeeld nog geen structuurvisie. Zeker de kleinere gemeenten hebben niet de capaciteiten en kennis die hiervoor nodig is of hun prioriteiten liggen ergens anders. Het is dan ook de vraag of zij de moeilijke afwegingen kunnen maken bij de ruimtelijke opgaven waar veel en tegenstrijdige belangen spelen.

Individuele inspraak voor burgers is er vaak meer voor de vorm dan dat er daadwerkelijk sprake is van betrokkenheid en de laatste juridische mogelijkheid tot protest wordt steeds verder ingeperkt. De organisaties die proberen het ruimtelijke ordeningsbeleid te controleren worden weggezet als hindermacht die zand in de motor van de ontwikkeling strooit.

In veel gevallen gaan deze protesten over waarden die niet eenvoudig economisch of in direct belang zijn uit te drukken: schone lucht, mobiliteit, natuur. Zaken die ons eigenlijk allemaal aangaan. En de ruimte in ons land is net zo goed een door ons allen gedeeld eigendom.

De ruimtelijke ordening lijkt nu ongelooflijk grootschalig en complex. Als we daar met z'n allen op een andere manier aan willen werken, dus zonder de overheid die het voortouw neemt, iedereen betrekt en alle belangen afweegt, dan moet dat echt simpeler.

Op veel plekken wordt nu al steeds meer eigen initiatief van de burger verwacht. Dit is echter een rol waar die nog niet aan gewend is en die ook moeilijk op te pakken is. De informatie die hiervoor nodig is, wordt namelijk wel vrijgegeven, maar deze is niet ontsloten. Met ons platform wordt de kennis wel eenvoudig toegankelijk en zelf gebruiken we dit ook al. Eerder hebben we een aantal concrete voorbeelden laten zien van patronen die commercieel interessant zijn en daar kunnen we er ongetwijfeld nog veel meer van vinden.

De belangrijkste vraag die is blijven hangen is echter wat de betekenis voor het publieke kan zijn. Onze rol hier kan namelijk verder gaan dan alleen het beschikbaar maken van de informatie: Naast het vinden van afzetmarkten kunnen we ook speuren naar patronen van gemeenschappen en hun gedeelde belangen.

Als we bijvoorbeeld kijken naar pilot projecten die op initiatief van burgers op dit moment al van de grond komen, kunnen we bepaalde correlaties vinden: Het gaat dan om jonge hoogopgeleiden, met een bescheiden inkomen die wonen in duidelijk begrensde gebieden waar de woningwaarde gemiddeld lager ligt dan in de omgeving. Ze vinden daar een gedeeld goed waar ze zich voor inzetten.

Governing the commons

De vraag is nu hoe we dit soort kennis ook op grotere schaal operationeel kunnen maken. We geloven namelijk dat kennis over deze projecten is op te schalen tot het niveau van de buurt en de wijk, zich kan uitbreiden tot de stad en uiteindelijk betekenis heeft voor het hele land. Niet zozeer door de schaal van de initiatieven te vergroten maar door hun eigenschappen te onderzoeken en andere plaatsen aan te wijzen die eenzelfde potentie hebben.
read more
Data and patterns: architectural and urban design on the level playing fieldData and patterns: architectural and urban design on the level playing field

by: Mark on 2012-10-25

Data and patterns: architectural and urban design on the level playing field

On October 22th we gave our first presentation for the studio critics and other participating teams. First we delivered a broad sketch of the current available data and its possibilities.
We continued with a operational framework that aims to strengthen the position of the architectural and urban design discipline based on the 'pattern language' of Alexander. We ended with some very early but highly concrete examples of application.

The internal debate afterwards was fruitful and we are this point reevaluating the project goals and market while continuing to push forward with the technical platform and analysis..

1. Spatial data overview


Huge amounts of spatial data has been released by government agencies and other parties for different reasons. We gathered almost all current available data in one spatial database. Just some examples:


Building ordered by year of constructionBuildings in Rotterdam ordered by time of construction


Farmland in the NetherlandsFarmland in the Netherlands


Demographics UtrechtDebatable demographics: Non-westerners in Utrecht


2...But: What to do with it..?  • Level playing field

  • Transparency, free access and entrepreneurship

  • Value production by cooperation

  • Rediscovering city commons and public realm

  • Restating the relevance of urban and architectural design in existing field


3. Online platform: reconnecting design with the existing spacial structures


Aims of online platform

The base aim of this research project is to launch a web platform that gives access to the same information we currently have.


4. Bridging analysis and design: Design Patterns


Analysis + Design = Pattern

We use the framework by Christopher Alexander to bridge the gap between analysis and design.


5. Example: Using uniformity of Dutch dwelling construction


Just to show a simple example of how to use the data to gain direct entrance as a designer into a potential market we plotted all houses in Rotterdam that have a width of 5,4 m. That is a customer base of 180.000 homes!


Restructuring design
Uniformity in Rotterdam
Uniformity in Rotterdam


To be continued!..

read more